Category Archives: Performances and Presentations

TVÄRSÖVER OTYSTA TIDER / ACROSS UNQUIET TIMES

imri_sandstrom_across_unquiet_times

EN:

Welcome to the defence of the dissertation Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.

The defence will take place May 3 at 1 PM, in the glasshouse at The Valand Academy’s courtyard (entrance Chalmersgatan 4), Gothenburg. The literary theorist Amelie Björck will serve as opponent and the poet Fredrik Nyberg will moderate.

In the dissertation the histories and literary languages of Västerbotten and New England are read across each other, in the company of writings by the poet and literary theorist Susan Howe. The research asks which aspects of the regions’ literatures and languages arise when read through each other, by way of Howe’s texts. Can these aspects be read and written as concerted resonances? If so, then what are the characteristics of those resonances, and what might mediating and performing them add, or change? Through artistic literary methods, including performance writing, translational writing, and punning, the regions’ cross-resonating textualities are diffractively written through. With a hope to unsettle hegemonic settler colonial historical linguistics, the work seeks to listen to, and to write within, the unquiet.

SV:
 ´
Välkommen till försvaret av avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.

Försvaret – disputationen – äger rum den 3e maj kl 13:00, i Akademin Valands glashus beläget på innergården (ingång Chalmersgatan 4), Göteborg. Litteraturvetaren Amelie Björck kommer att agera opponent och poeten Fredrik Nyberg modererar.

I avhandlingen läses Västerbottens och New Englands historier och litterära språk genom varandra, tillsammans med texter av poeten och litteraturteoretikern Susan Howe. Forskningen frågar vilka aspekter av områdenas historier och språk som framträder när de läses genom varandra och i relation till Howes texter. Kan dessa aspekter läsas och skrivas som samfällda resonanser? I så fall, vad karaktäriserar dessa och vad förändras när de medieras och framförs? Genom konstnärliga litterära metoder som inbegriper performance-skrivande, översättande skrivande och ordvitsande, skrivs regionernas kors och tvärs-resonerande textualiteter diffraktivt igenom. Med ett hopp om att oroa (unsettle) nybyggarkoloniala historiska språkligheter, söker arbetet att lyssna till och att skriva inom det otysta.

Release of the publication Det kommande Skallet / The Coming Shall, 6 Oct, 2017

invite_image_dksprovins2

EN:

Welcome to the release of Det kommande skallet / The Coming Shall. The publication collects different parts of the ongoing research and consists of a box containing 10 books and one poster. The evening is a double release, we also celebrate the recently published no. 3/2017 of the magazine Provins. The issue deals with questions regarding poetry in relation to place and periphery.

During the evening, Imri Sandström reads from The Coming Shall. Poets Roula Alkhech and Gunilla Johansson, who participate in the Provins issue, will also give readings. Pernilla Berglund, editor of Provins, starts the evening with a brief presentation.

Place: Gallery Verkligheten, Umeå
Date: October 6
Time: 7PM

SV:

Välkommen till släppfest för Det kommande skallet / The Coming Shall. Publikationen samlar olika delar av det pågående forskningsarbetet och består av en låda med 10 böcker och en affisch. Kvällen är en dubbel släppfest, vi firar också utgivningen av tidskriften Provins nyligt utkomna nr 3/2017, som rör sig kring frågor om poesins förhållande till plats och periferi.

Under kvällen läser Imri Sandström ur Det kommande skallet, samt poeterna Roula Alkhech och Gunilla Johansson, som medverkar i Provinsnumret. Pernilla Berglund, redaktör för Provins, inleder kvällen med en kort presentation.

Plats: Galleri Verkligheten, Umeå
Datum: oktober 6
Tid: 19.00

 

Night of Philosophy / Filosofisk natt at Moderna museet, Stockholm, 2017

EN: As Ice Diffracts / Som is bryter is a presentation and a poetry reading regarding the reflexive “I”, ice/is, and the potentialities of a multi sensory diffractive practice. The presentation takes place at the event Night of Philosophy at Moderna Museet in Stockholm.

Place: Moderna Museet, Stockholm.
Date: June 17
Time: 11 PM

SV: As Ice Diffracts / Som is bryter är en presentation och läsning som rör det reflexiva jaget (I), ice/is och de potentialiteter som en mångsensorisk diffraktiv praktik kan ge. Presentationen äger rum under eventet Filosofisk natt på Moderna museet i Stockholm.

Plats: Moderna museet, Stockholm
Datum: Juni 17
Tid: 23:00

To Unsettle Historical Language – presentation at The Swedish Research Council’s annual symposium, 29-30/11 2016

EN: Performance of a section of the project. “To Unsettle Historical Language” concerns ethical and aesthetic aspects of working within historical as well as present colonial linguistic landscapes. The presentation takes place at The Swedish Research Council’s annual symposium on artistic research.

Place: The Swedish Research Council’s annual symposium on artistic research 2016, Växjö
Date: 30 November
Time: 10:20 AM

SV: Performance av en sektion av projektet. “To Unsettle Historical Language” berör etiska och estetiska aspekter av att arbeta inom historiska liksom samtida koloniala språkliga landskap. Framförandet äger rum på Vetenskapsrådets årliga symposium för konstnärlig forskning.

Plats: Vetenskapsrådets årliga symposium för konstnärlig forskning 2016, Växjö
Datum: 30 November
Tid: 10:20

Presentation at Humlab, Umeå, 23/9 2016

EN: Presentation of the project at Humlab – a meeting place for the humanities, culture and information technology, at Umeå University.

Place: Humlab-x, Bildmuseet, Umeå
Date: 23 September
Time: 1 PM

SV: Presentation av projektet på Humlab – en mötesplats för humaniora, kultur och informationteknologi, vid Umeå universitet.

Plats: Humlab-x, Bildmuseet, Umeå
Datum: 23 September
Tid: 13:00

HÄR, NU #4, 20/9 2016

EN: Performance of The Pages at HÄR, NU #4 – Digital Poesi, a part of a two-day symposium on Digital Poetry, organized by Gothenburg University.

Place: Litteraturhuset, Lagerhuset, Heurlins plats 1, Göteborg
Date: September 20
Time : 8 PM

SV: The Pages framförs på HÄR, NU #4 – Digital Poesi, en del av ett tvådagarssymposium i Digital Poesi, arrangerat av Göteborgs universitet.

Plats: Litteraturhuset, Lagerhuset, Heurlins plats 1, Göteborg
Datum: September 20
Tid : 20:00

Performance Script Publication Performance, 28/7 2016

EN: Performance of Across and How Across Travels, which are part of Scripted!! – 12 performances on paper (edited by Trine Mee Sook, Mathias Kryger and Maria Bordorff).

Date: July 28
Place: Den Frie, Copenhagen, Denmark.

SV: Ett framförande av Across och How Across Travels som är del av Scripted!! – 12 performances on paper (redaktörer: Trine Mee Sook, Mathias Kryger and Maria Bordorff).

Datum: Juli 28
Plats: Den Frie, Copenhagen, Denmark.

 

the diffracted dash, 17/6 2016

EN:  Publication release and reading
Minia Biabiany and Imri Sandström
Friday June 17, 2016
6.30 PM and onwards
at Signal – Center for Contemporary art

the diffracted dash is a collaboration between Minia Biabiany and Imri Sandström. It started as a sharing around the book Philosophie de la Relation – poésie en étendue by Édouard Glissant, and its Swedish translation, Relationens filosofi – Omfångets poesi. Talking back and forth through these texts and languages continuously opened up different meanings and connections. This scattering and linking of variations and details formed a conversation on language, translation, colonization, opacity and traces. Parts of this conversation have taken the shape of a risograph publication that will be presented during the evening.

A reading of the diffracted dash will take place in conjunction with the closing of the exhibition Spelling by Minia Biabiany, and as a satellite to Howe Across Reading – Performing the Past.

Doors open at 6.30pm
Reading starts at 7pm
There will be drinks and Luca’s halloumi on the grill from 7.30pm and onwards.

SV: Release av publikation och läsning
Minia Biabiany och Imri Sandström
Fredag 17e juni, 2016
Kl 18.30 och framåt
Signal – Centrum för samtidskonst

the diffracted dash är ett samarbete mellan Minia Biabiany och Imri Sandström. Det startade som ett utbyte kring boken Philosophie de la Relation – poésie en étendue av Édouard  Glissant, och dess svenska översättning Relationens filosofi – Omfångets poesi. Att samtala fram och tillbaka genom dessa texter och språk öppnade kontinuerligt upp olika betydelser och kopplingar. Denna spridning och sammankoppling av variationer och detaljer formade en konversation om språk, översättning, kolonialisering, opacitet och spår. Delar av den här konversationen har tagit formen av en risografpublikation.

Läsningen av the diffracted dash äger rum i anslutning till utställningen Spelling av Minia Biabiany och som en satellit till Howe Across Reading – Performing the Past.

Dörrarna öppnas kl 18.30
Läsningen börjar kl 19
Bar och Lucas halloumi på grillen från kl 19.30 och framåt.

To Unsettle Historical Language, 17/5 2016


EN
: Presentation To Unsettle Historical Language at the Environmental Humanities Forum, Linköping University

Place: the TEMA-house, Campus Valla. Linköping University.
Date: May 17
Time: 1 PM


SE
: Presentation To Unsettle Historical Language på Environmental Humanities Forum, Linköping universitet

Plats: TEMA-huset, Campus Valla. Linköping universitet.
Datum: Maj 17
Tid: 13.00

 

 

Still or Still Shifts / Stilla eller fortfarande skiften, 25/11 2015

EN: Performance-presentation Still or Still Shifts, at The Swedish Research Council’s annual symposium on artistic research 2015.

Place: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö.
Date: November 25
Time: 3.15 PM

SV: Performance-presentation Stilla eller fortfarande skiften,  Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2015.

Plats: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö.
Datum: November 25
Tid: 15.15