Info

EN: Howe Across Reading – Performing the Past is an artistic research project, within the field of literary composition. It is an investigation into aspects of the histories and languages of New England in the north east of USA and Västerbotten in the north of Sweden, with and through the writings of poet and literary scholar Susan Howe. The project looks at, and listens to, how sounds, times and spaces are generated in ongoing translation
 and historical reading and writing across geographies, religions, and literatures. Howe’s texts are here a condition for searching, a means to navigate within archives, narratives, language based time-space.

The project is concerned with aspects of power and performativity, in regard to historical languages and narratives, places such as the page and the archive, as well as medias and methods. The thesis work is made, and made public, in three formats and places – online (The Pages), in print and in performance. Through working within and between these formats and places, possibilities of writing, performing and distributing history is explored.

Howe Across Reading – Performing the Past is a doctoral project, carried out at The Valand Academy, Gothenburg University. It was started in January 2014. The project is partly financed by The Swedish Research Council.

 

SV: Howe Across Reading – Performing the Past  är ett konstnärligt forskningsprojekt, inom området litterär gestaltning. Genom, och tillsammans med, poeten och Litteraturteoretikern Susan Howes texter korsläses, -lyssnas och undersöks aspekter av Västerbottens (i norra Sverige) och New Englands (i nordöstra USA) historier och språk. Projektet tittar på och lyssnar till, vilka ljud, platser och tider som genereras i kontinuerliga översättningar och historiska läsningar tvärsöver geografier, religioner och litteraturer. Howes texter är här en förutsättning för sökandet, ett sätt att navigera inom arkiv, berättelser, språkbaserade tidsrum.

Projektet förhåller sig till aspekter av makt och performativitet, vad gäller språk och berättelser, platser som sidan och arkivet, liksom medier och metoder. Avhandlingsarbetet görs – och offentliggörs – i tre olika format och platser, online (The Pages), i performance och i tryck. Genom arbetet inom och mellan de olika formaten och platserna undersöks möjligheter att skriva, framföra och distribuera historia.

Howe Across Reading – Performing the Past är ett doktorandprojekt som bedrivs vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Det påbörjades januari 2014. Projektet är delfinansierat av Vetenskapsrådet.